disclaimer 

Niniejsze warunki obowizuj przy kadorazowym wejciu na stron firmy Vescom korzystaniu z niej. Jeli nie zgadzacie si Pastwo z zawartoci (czci) niniejszych warunków, nie moecie Pastwo korzysta z tej strony (i informacji na niej zawartych). Warunki te mog by przez Vescom w kadej chwili zmienione bez (uprzedniego) poinformowania. Radzimy Pastwu przeczytanie warunków przy kadorazowym korzystaniu ze strony. Zmienione warunki wchodz w ycie od momentu opublikowania ich na stronie internetowej.

 

informacje na stronie internetowej

Chocia Vescom dokada wszelkich stara, aby informacje dostpne na stronie internetowej byy moliwie najdokadniejsze, pene i aktualne, nie mona jednak zagwarantowa dostpu do informacji, ich prawdziwoci, penoci i aktualnoci. Vescom nie ponosi, chyba, e bdzie mowa o celowym dziaaniu lub o racym naruszeniu firmy Vescom, odpowiedzialnoci wynikajcej z tego bdu.

 

Nie moecie Pastwo korzysta z jakichkolwiek praw do treci i kolorystyki zdj na niniejszej stronie internetowej.

Vescom zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian i poprawek do strony internetowej w jakimkolwiek momencie bez koniecznoci uprzedniego o tym informowania. Vescom nie jest jednak zobowizany do aktualizowania strony (i informacji na niej) lub poprawy ewentualnych bdów.

 

dostp do strony internetowej

Vescom nie gwarantuje, ze strona internetowa bdzie dziaa w sposób cigy i bezbdny oraz nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za ewentualne problemy z dostpem do niniejszej strony internetowej. Vescom nie gwarantuje równie, e niniejsza strona internetowa lub serwer, na którym znajduje si niniejsza strona si ona zajduje internetowa bdzie udostpniona bez wirusów i nie ponosi, chyba, e bdzie mowa o celowym dziaaniu lub o racym naruszeniu firmy Vescom, odpowiedzialnoci wynikajcej z powstaej sytuacji.

wasno intelektualna

Vescom, lub strona posiadajca prawa, zachowuje wszelkie prawa intelektualne do wygldu i treci strony internetowej, wliczajc w to, lecz nie ograniczajc si do tekstów, dwików, obrazków, zdj, marek, logo, danych i kodu html lub jakiegokolwiek innego materiau.

 

Moecie Pastwo korzysta ze strony internetowej wycznie dla wasnego uytku. Korzystanie z zawartych na stronie internetowej informacji jest ograniczone wycznie do:

 

  • drukowania lub pobierania, wyczajc kod html, zawartoci strony dla celów niekomercyjnych, informacyjnych i prywatnych;
  • kopiowania materiaów, wyczajc kod html, i udostpniania ich osobom trzecim w celach niekomercyjnych gdzie Vescom, lub podany na stronie inny waciciel praw autorskich, zostanie wyranie i jasno wymieniony jako ródo i e ta osoba trzecia zostanie poinformowana o tym, e takie warunki maj zastosowanie.

 

Kade inne uycie, przez co rozumie si przejmowanie, edytowanie, kopiowanie, udostpnianie szerszej publicznoci, rozpowszechnianie, sprzeda, wynajem, zapisywanie w bazach danych, przyznawanie treci lub wygldu strony internetowej osobom trzecim jest wyranie zabronione poza przypadkami uzyskania pisemnego pozwolenia firmy Vescom.