Tivoli Vredenburg, Utrecht - Holland 

zastosowane wzory