disclaimer 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de Vescom website. Indien u niet akkoord gaat met de toepassing en/of inhoud van (een deel van) deze voorwaarden mag u (de informatie op) deze website niet gebruiken. De voorwaarden kunnen door Vescom te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden bij ieder gebruik opnieuw door te lezen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn.

 

informatie op de website

Hoewel Vescom zich inspant om de informatie op de website beschikbaar en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd en aanvaardt Vescom - behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Vescom - dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

 

Vescom aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de website en de daarop verstrekte informatie, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Vescom. U kunt uitdrukkelijk geen rechten ontlenen aan de inhoud en de kleurenweergave van de beelden op deze website.

 

Vescom behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. Vescom is echter niet gehouden de (informatie op de) website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

 

toegang tot de website

Vescom garandeert niet dat de website continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze website. Vescom garandeert eveneens niet dat deze website of de server waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt - behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Vescom - dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

intellectueel eigendom

Vescom, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en lay-out van de website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's, data en html-code en/of enig ander materiaal.

 

Het is u toegestaan de website uitsluitend voor eigen gebruik te raadplegen. Het gebruik van, in de website opgenomen informatie, is uitdrukkelijk beperkt tot:

 

  • materialen, uitgezonderd de html-code, te printen of te downloaden voor niet-commerciĆ«le informatieve en persoonlijke doeleinden;
  • materialen, uitgezonderd de html-code, te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik waarbij Vescom, dan wel een in de site vermelde auteursrecht hebbende, uitdrukkelijk en duidelijk als bron vermeld wordt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

 

Ieder ander gebruik, daaronder begrepen het overnemen, bewerken, vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden, verkopen, verhuren, opslaan in gegevensbestanden, verstrekken aan derden van de inhoud en/of lay-out van de website is uitdrukkelijk niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van Vescom.