privacyverklaring 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Vescom is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

contactgegevens

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Vescom B.V.

Sint Jozefstraat 20

5753 AV Deurne

+31 (0)493 315 833

privacy@vescom.com

 

persoonsgegevens die wij verwerken en de grondslag voor de verwerking

Vescom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

- Uw (zakelijke) e-mail adres / communicatiegegevens

- Wachtwoord

- Bedrijfsnaam

- Geslacht

- Voornaam

- Achternaam

- Functie (optioneel)

- Project (optioneel)

- Zakelijk adres

- Postcode & plaats van uw bedrijf

- Land

- Gewenste taal

- Telefoonnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

-Internetbrowser en apparaat type / MAC-adres

 

met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Vescom verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor uw bedrijf ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u en tevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen (het efficiënt functioneren van onze organisatie).

- Stalen toe te sturen naar het opgegeven adres (in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met uw bedrijf).

- Contact met u op te nemen naar aanleiding van de verzonden stalen of het betreffende project (in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u).

- Verzenden van onze nieuwsbrief op uw verzoek naar uw zakelijke e-mail adres. Dit doen wij op basis van door gegeven toestemming (die u altijd weer kunt intrekken) en op basis van onze gerechtvaardigde belangen (marketing).

- U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten. Wij doen dit alleen om u te informeren over producten die verwant zijn aan de producten die u eerder bij ons heeft besteld. Op deze manier hopen wij u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, terwijl we ook handelen in het kader van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang (marketing). U kunt ons te allen tijde laten weten geen prijs meer te stellen op deze berichten. Wij zullen u in dat geval geen berichten meer sturen.

- Het verlenen van toegang tot ons WIFI-netwerk.

 

U bent niet verplicht de genoemde persoonsgegevens te verstrekken. Indien u ze echter niet verstrekt is het mogelijk dat wij niet in staat zijn de door u gevraagde diensten (waaronder de verkoop van onze producten) te leveren.

 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waaronder profilering.

 

De genoemde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in de volgende systemen:

- CRM systeem – om stalen te verzenden en contact met u opnemen

- CMS systeem – om uw account op te slaan

- E-mail marketing software – voor verzending van nieuwsbrieven

- Analytics software – voor het verbeteren van onze website

- Email-archief

 

delen van persoonsgegevens met derden

Vescom verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij schakelen bijvoorbeeld betaaldienstverleners in voor online betalingen en bezorgdiensten voor de levering van door u bestelde producten. Indien wij derden als verwerker inschakelen maken wij altijd afspraken over de verwerking van persoonsgegevens om er voor te zorgen dat deze derden passende maatregelen treffen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en ze te beschermen.

Vescom bewaart of verzamelt geen persoonsgegevens op servers buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

bewaartermijnen

Vescom bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze gegevens verzamelt:

- Indien u zich heeft afgemeld voor een nieuwsbrief of andere commerciële communicatie, wordt uw e-mail adres per direct op inactief gezet. Ten behoeve van statistieken wordt uw emailadres bewaard en na maximaal 5 jaar uit onze database verwijderd.

- Crediteuren en debiteuren gegevens en in-en verkoopadministratie / communicatie die op de verkoop betrekking heeft worden 7 jaar bewaard (op grond van fiscale wetgeving).

- Facturen in verband met de omzetbelasting worden 7 jaar bewaard (op grond van fiscale wetgeving).

- Gegevens betreffende de door u gekochte en door ons geleverde producten worden 7 jaar bewaard.

 

In sommige gevallen gelden langere bewaartermijnen, bijvoorbeeld op grond van de wet of vanwege een claim.

 

cookies

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

 

uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking te beperken of uw gegevens te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vescom. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij in geautomatiseerde vorm beschikken in een computerbestand naar u of indien mogelijk een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek als hierboven aangegeven sturen naar privacy@vescom.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 maand op uw verzoek reageren. In complexe gevallen kunnen wij deze termijn met 2 maanden verlengen.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

 

Vescom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vescom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@vescom.com.

 

beveiligen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

 

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.